Kursy języka hiszpańskiego Warszawa, Ursynów

kursy języka hiszpańskiego warszawa ursynów

Kursy języka hiszpańskiego - Warszawa, Ursynów

W Atticusie, szkole językowej w Warszawie, na Ursynowie doskonale wiemy, że nauka języka obcego to niezwykle fascynujący, ale również skomplikowany proces, który nie u wszystkich przebiega w ten sam sposób. Zdając sobie sprawę, jak ważne jest dobranie odpowiedniego materiału i sposobu pracy do profilu uczniów, możemy zaproponować naszym słuchaczom starannie opracowane kursy językowe dopasowane do ich wieku, zainteresowań i zdolności.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje  dotyczące naszych zajęć językowych, które podzieliliśmy na kursy języka hiszpańskiego (Warszawa, Ursynów) dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Spis treści

Kursy hiszpańskiego dla dzieci

Wśród specjalistów nie ma wątpliwości co do tego, że im szybciej dziecko zacznie naukę języków obcych, tym łatwiej i w sposób bardziej naturalny będzie je przyswajać i się w nich komunikować. Niemniej jednak, aby mały uczeń nie zniechęcił się zbyt szybko, nauka języka powinna być prawdziwą frajdą, a nie przykrym obowiązkiem.

Sprawdź nasze kursy języka hiszpańskiego (Warszawa, Ursynów) dla dzieci!

kurs hiszpańskiego dla dzieci warszawa ursynów

Hiszpański dla dzieci w wieku 10-12 lat

  • lekcje indywidualne

Naszym uczniom w wieku 10-12 lat proponujemy kursy języka hiszpańskiego (Warszawa, Ursynów) z podręcznikiem Clan7 wydawnictwa Edinumen (we współpracy z Instytutem Cervantesa), którego celem jest nauka przez zabawę. Treści zarówno leksykalne, jak i gramatyczne są poważniejsze niż te obecne w podręcznikach dla młodszych dzieci, ale tutaj również nie brakuje śpiewu, rysunku czy prac manualnych. Aktywna obserwacja i ciągły udział ucznia są także niezbędnym składnikiem zajęć. W Clan7, w towarzystwie grupy przyjaciół z różnych państw obszaru hiszpańskojęzycznego, nasi kursanci poznają język, kulturę i zwyczaje tych regionów. Na końcu każdej jednostki zabawny komiks podsumowuje poznany materiał. Niezwykle ważnym elementem kursu jest również jego część interaktywna, dzięki której uczniowie dodatkowo poszerzają i utrwalają poznane treści.

Postępy w nauce monitorujemy na bieżąco za pomocą regularnych testów oraz kartkówek. Dzięki nim czuwamy nad systematycznością w opanowywaniu przez dzieci materiału kursowego. Prace domowe również wspomagają regularną naukę i zwiększają skuteczność lekcji.

Podczas tego kursu nasi słuchacze nauczą się podstawowych hiszpańskich słówek i wyrażeń związanych z życiem codziennym, będą mogli mówić o sobie, swoim domu, rodzinie, przyjaciołach, dniach tygodnia, przedmiotach szkolnych, sytuacjach w klasie, zainteresowaniach, upodobaniach i zwierzętach. Pod koniec roku poznają słownictwo związane z wakacjami, a nowy język przestanie być już obcy.

Zapisy

Kursy hiszpańskiego dla młodzieży

Młodzież jest kolejną niezwykle ważną dla nas grupą wiekową. Znamy wielki potencjał tych słuchaczy, ale wiemy, że nie wszystkie treści mogą ją zainteresować, dlatego bazujemy na podręcznikach opracowanych specjalnie dla nastolatków, które poruszają bliskie im tematy i zagadnienia.

Oto nasze kursy języka hiszpańskiego (Warszawa, Ursynów) dla młodzieży!

kurs hiszpańskiego dla młodzieży warszawa ursynów

Hiszpański dla młodzieży w wieku 13-14 lat

  • lekcje indywidualne

Dla słuchaczy w wieku 13-14 lat przygotowaliśmy kursy języka hiszpańskiego (Warszawa, Ursynów) oparty na podręczniku Chicos Chicas wydawnictwa Edelsa. Podręcznik ten wprowadza słuchaczy w świat hiszpańskiego poruszając przy tym interesujące zagadnienie takie jak, między innymi, wielokulturowość, tolerancja czy środowisko naturalne. W każdej jednostce dydaktycznej pracuje się jednocześnie nad gramatyką, słownictwem i komunikacją, co pozwala nabyć wszystkie umiejętności językowe w sposób dynamiczny i skuteczny. Teksty i zadania omawiane na zajęciach rozwijają zdolność krytycznego myślenia i zachęcają zarówno do wyrażania własnych opinii, jak i podejmowania dyskusji i prowadzenia debaty z rówieśnikami.

Nauka na tym etapie jest bardzo intensywna, a regularnie zadawane prace domowe zwiększają jej efektywność oraz pomagają wyrobić nawyk systematyczności. Dzięki cyklicznym testom i kartkówkom monitorujemy postępy uczniów.

Indywidualna forma prowadzenia zajęć zapewnia odpowiednią dynamikę pracy, umożliwia lektorowi poświęcenie uwagi uczestnikowi, nie zaburza koncentracji kursantów i jednocześnie pozwala na swobodne ćwiczenie komunikowania się z lektorem w języku obcym.

Seria Chicos y Chicas oferuje podręczniki o różnym stopniu zaawansowania. 

Zapisy

Hiszpański dla młodzieży w wieku 15-19 lat

  • lekcje indywidualne

Dla słuchaczy w wieku 15-19 lat przygotowaliśmy kursy języka hiszpańskiego (Warszawa, Ursynów) oparte na pozycjach Aula Internacional wydawnictwa Difusión i Nuevo Prisma wydawnictwa Edinumen. W obydwu przypadkach chodzi o nowoczesne podręczniki bazujące na metodzie komunikacyjnej, które kładą nacisk na przełamanie bariery językowej i jak najbardziej swobodne porozumiewanie się w nowym języku. Niemniej jednak, podczas kursu cały czas pracuje się również nad częścią gramatyczną, leksykalną, fonetyczną, a także nie zaniedbuje się treści kulturowych, które przybliżają słuchaczom nie tylko język, ale również tradycje i zwyczaje krajów hiszpańskojęzycznych.

Nauka na tym etapie jest bardzo intensywna, a regularnie zadawane prace domowe zwiększają jej efektywność oraz pomagają wyrobić nawyk systematyczności. Dzięki cyklicznym testom i kartkówkom monitorujemy postępy uczniów.

Indywidualna forma prowadzenia zajęć zapewnia odpowiednią dynamikę pracy, umożliwia lektorowi poświęcenie uwagi uczestnikowi, nie zaburza koncentracji kursantów i jednocześnie pozwala na swobodne ćwiczenie komunikowania się z lektorem w języku obcym.

Zarówno seria Aula Internacional, jak i Nuevo Prisma oferuje podręczniki o różnym stopniu zaawansowania odpowiadające kolejnym poziomom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). 

Zapisy

Kursy hiszpańskiego dla dorosłych

Dla naszych dorosłych słuchaczy przygotowaliśmy kursy oparte na pozycjach Aula Internacional wydawnictwa Difusión i Nuevo Prisma wydawnictwa Edinumen. W obydwu przypadkach chodzi o nowoczesne podręczniki bazujące na metodzie komunikacyjnej, które kładą nacisk na przełamanie bariery językowej i jak najbardziej swobodne porozumiewanie się w nowym języku. Niemniej jednak, podczas kursu cały czas pracuje się również nad częścią gramatyczną, leksykalną, fonetyczną, a także nie zaniedbuje się treści kulturowych, które przybliżają słuchaczom nie tylko język, ale również tradycje i zwyczaje krajów hiszpańskojęzycznych.

kurs hiszpańskiego dla dorosłych warszawa ursynów

Zarówno seria Aula Internacional, jak i Nuevo Prisma oferuje podręczniki o różnym stopniu zaawansowania odpowiadające kolejnym poziomom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Szczegółowy opis kompetencji nabytych na każdym poziomie nauczania dostępny jest poniżej.

Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych kursantów, słuchamy ich uwag i sugestii, poświęcamy więcej czasu na materiał, który sprawia im problem, a zadania domowe (nieobowiązkowe, ale zalecane) są sposobem na utrzymanie ciągłego kontaktu z językiem oraz na wyrobienie nawyku systematyczności.

Kurs hiszpańskiego na poziomie początkującym A1

  • lekcje indywidualne

Podczas tych zajęć, dzięki metodzie komunikacyjnej i realizacji treści gramatycznych, leksykalnych, fonetycznych i kulturowych, uczniowie rozwijają umiejętności mówienia, pisania, słuchania i czytania w języku obcym. Celem kursu jest uzyskanie poziomu A1 na którym słuchacz, tak jak to przewiduje Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), potrafi:

-stosować wyuczone, potoczne wyrażenia i budować bardzo proste wypowiedzi służące zaspokajaniu konkretnych potrzeb życia codziennego.
-przedstawiać siebie i innych.
-zadawać pytania dotyczące życia prywatnego, miejsca zamieszkania, znajomych i posiadanych rzeczy oraz odpowiadać na podobne pytania.

-prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i wyraźnie oraz jest gotowy służyć pomocą.

Zapisy

Kurs hiszpańskiego na poziomie podstawowym A2

  • lekcje indywidualne

Podczas tych zajęć, dzięki metodzie komunikacyjnej i realizacji treści gramatycznych, leksykalnych, fonetycznych i kulturowych, uczniowie rozwijają umiejętności mówienia, pisania, słuchania i czytania w języku obcym. Celem kursu jest uzyskanie poziomu A2 na którym, słuchacz, tak jak to przewiduje Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), potrafi:

-zrozumieć wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami ( np.: podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
-porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i powtarzające się.

-w prosty sposób opisywać środowisko, z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami.

Zapisy

Kurs hiszpańskiego na poziomie niższym średnio zaawansowanym B1

  • lekcje indywidualne

Podczas tych zajęć, dzięki metodzie komunikacyjnej i realizacji treści gramatycznych, leksykalnych, fonetycznych i kulturowych, uczniowie rozwijają umiejętności mówienia, pisania, słuchania i czytania w języku obcym. Celem kursu jest uzyskanie poziomu B1 na którym słuchacz, tak jak to przewiduje Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), potrafi:

-zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego etc.
-radzić sobie w typowych sytuacjach związanych z podróżą do kraju, w którym używa się danego języka.

-tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują.
-opisywać wydarzenia i doświadczenia, osobiste oraz plany, projekty i marzenia dotyczące przyszłości.

Zapisy

Kurs hiszpańskiego - poziom średniozaawansowany B2

  • lekcje indywidualne

Podczas tych zajęć, dzięki metodzie komunikacyjnej i realizacji treści gramatycznych, leksykalnych, fonetycznych i kulturowych, uczniowie rozwijają umiejętności mówienia, pisania, słuchania i czytania w języku obcym. Celem kursu jest uzyskanie poziomu B2 na którym słuchacz, tak jak to przewiduje Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), potrafi:

-zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne
-zrozumieć dyskusję z użyciem języka specjalistycznego, jeśli dotyczy tematyki zawodowej.

-porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, bez szczególnego wysiłku dla którejkolwiek ze stron. -formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne dotyczące wielu tematów

-wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań.

Zapisy

Kurs hiszpańskiego - poziom zaawansowany C1

  • lekcje indywidualne

Podczas tych zajęć, dzięki metodzie komunikacyjnej i realizacji treści gramatycznych, leksykalnych, fonetycznych i kulturowych, uczniowie rozwijają umiejętności mówienia, pisania, słuchania i czytania w języku obcym. Celem kursu jest uzyskanie poziomu C1 na którym słuchacz, tak jak to przewiduje Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), potrafi:

-zrozumieć wymagające, obszerne teksty dotyczące bardzo różnorodnych tematów. -zrozumieć nie tylko podstawowy komunikat, ale także podteksty, znaczenia ukryte i nastawienie autora tekstu.
-wypowiadać się płynnie, szybko i swobodnie dobierając właściwe sformułowania. -posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.

-formułować przejrzyste, dobrze skonstruowane, szczegółowe wypowiedzi pisemne dotyczące szerokiego zakresu tematów posługując się regułami gramatycznymi oraz narzędziami językowymi służącymi organizacji wypowiedzi ustnej oraz pisemnej w sposób wskazujący na bardzo dobre opanowanie języka.

Zapisy

Kurs hiszpańskiego - poziom zaawansowany C2

  • lekcje indywidualne

Podczas tych zajęć, dzięki metodzie komunikacyjnej i realizacji treści gramatycznych, leksykalnych, fonetycznych i kulturowych, uczniowie rozwijają umiejętności mówienia, pisania, słuchania i czytania w języku obcym. Celem kursu jest uzyskanie poziomu B2 na którym słuchacz, tak jak to przewiduje Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), potrafi:

-z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co słyszy lub czyta.
-odtwarzać i relacjonować informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny i płynny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. -wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, uwydatniając odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Zapisy