Regulamin

§ I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 1. Klient – i) osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Platformy.
 2. Konsument – Klient, dokonujący z przedsiębiorcą, w tym ze Szkołą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową lub czynności prawnej związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, ale która nie miała charakteru zawodowego.
 3. Kurs/Produkt – prezentowane na Platformie językowe zajęcia edukacyjne, w szczególności z języka angielskiego, hiszpańskiego lub niemieckiego prowadzone w systemie edukacji indywidualnej oraz grupowej (do 5 osób) lub w parach, celem których jest nabycie przez Słuchacza kompetencji językowych.
 4. Platforma – systemy teleinformatyczne, w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z których korzysta Usługodawca, za pośrednictwem których możliwe jest w szczególności składanie Zamówień, odbywa się komunikacja ze Szkołą dotycząca Kursów oraz realizowany jest Kurs w formie on-line.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Rok szkolny – określany przez Szkołę, zgodnie z odpowiednimi przepisami, okres przeznaczony na realizację programu nauczania w ramach danego Kursu.
 7. Semestr – półrocze Roku szkolnego.
 8. Słuchacz/Kursant – wskazany przez Klienta w Zamówieniu i zakwalifikowany przez Szkołę zgodnie z Regulaminem uczestnik Kursu, przy czym uczestnikiem Kursu może być też Klient.
 9. Strona – Usługodawca i Klient, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
 10. Szkoła/Usługodawca – Szkoła Języków Obcych Atticus Monika Wronowska z siedzibą w Warszawie, ul. Lasek Brzozowy 16/35, 02-792 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer REGON 369472990, NIP 9512455524.
 11. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Szkołą, a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 12. Ustawa – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późń zm.).
 13. Ustawa DE – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 14. Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późń. zm.).
 15. Ustawa PT – ustawa z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 576 z późń. zm.).
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia za pośrednictwem Platformy Umowy na odległość, określające rodzaj i/lub ilość Kursów oraz inne treści przewidziane prawem.

§ II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Platformy. Platforma umożliwia Klientom między innymi:
  1. składanie Zamówień
  2. komunikację ze Szkołą dotyczącą Kursów
  3. realizację Kursów
 2. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.
 3. Korzystanie przez Klienta z Platformy przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość może być związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia, w tym telefonicznego. Opłaty za koszty połączenia nie są pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT, z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem telefonicznym udostępnianym przez Usługodawcę do kontaktu z Klientem, w tym w związku ze składaniem Zamówień nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient.
 4. Usługodawca może ograniczyć Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków, np. wiek (18 lat) albo warunki techniczne połączenia lub przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient dostęp do wybranych funkcjonalności Platformy. Z uwagi na ograniczenia, w szczególności ograniczenia rządowe i/lub administracyjne Usługodawca może ograniczyć Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków możliwość zakupu wybranych Produktów. Informacja o ograniczeniach będzie każdorazowo zamieszczana na Platformie.
 5. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych na Platformie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Platformy, znaki towarowe Usługodawcy oraz usługodawców, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 6. Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie internetowej e-atticus.pl oraz sporządzić jego wydruk.

§ III. Warunki techniczne

 1. Korzystanie z Platformy jest możliwe o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:
  1. Samsung Internet w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub
  2. Microsoft Edge w wersji 17 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
  3. Mozilla Firefox w wersji 70 lub nowszej z włączoną obsługą appletów JavaScript i Cookies, lub
  4. Opera w wersji 60 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
  5. Google Chrome i mobil Chrom w wersji 70 lub nowszej z włączoną obsługą appletów JavaScript i Cookies, lub
  6. iOS Safari w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.

§ IV. Zakres, warunki i zasady korzystania z Platformy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Platformy, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 3. W celu zapewnienia funkcjonowania Platformy oraz bezpieczeństwa komunikacji na Platformie, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia funkcjonowania oraz bezpieczeństwa Platformy.
 4. Usługodawca nie jest dostawcą „Internetu” ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT. Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt z Platformą i korzystanie z jej funkcjonalności oraz udział w Kursach on-line.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 
  1. korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie na Platformie niezamówionej informacji handlowej, 
  3. niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  4. korzystania z Platformy zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści nieprawdziwych, sprzecznych z prawem oraz zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, a także do podawania autentycznych i zgodnych z prawem danych pozwalających skutecznie złożyć Zamówienie i zawrzeć Umowę,
  5. korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
  6. korzystania z treści zamieszczonych na Platformie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Usługodawcy lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługodawcy lub ich właściciela,
 6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje działanie i zaniechanie na Platformie oraz w trakcie Kursów.
 7. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Platformy, jak również może ograniczyć dostęp Klienta do Platformy ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach: 
  1. podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  2. naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów,
  3. działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem.
 8. Usługodawca może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Platformy. Informacje o nich będą umieszczane na Platformie, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów.

§ V. Umowa

[Zawarcie umowy]

 1. W celu zawarcia Umowy Klient przekazuje za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej e-atticus.pl dane niezbędne do zawarcia Umowy poprzez złożenie Zamówienia.
 2. Klient składa Zamówienie zgodnie ze wskazówkami przedstawiciela Szkoły lub instrukcjami zawartymi na stronie internetowej e-atticus.pl.
 3. W celu realizacji Zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające jego realizację, tj. dla Konsumentów: – imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, a w przypadku innych Klientów dodatkowo: firma podmiotu, nazwę i numer rejestru, sposób reprezentacji, imię i nazwisko osób uprawnionych do reprezentowania lub innych danych wskazanych przez Usługodawcę na Platformie lub w trakcie kontaktu z Klientem (np. PESEL/numer i seria dowodu osobistego).
 4. Złożenie Zamówienia możliwe jest pod warunkiem wcześniejszego zapoznania się z Polityką Prywatności oraz Regulaminem dostępnym na stronie internetowej e-atticus.pl i jego akceptacji.
 5. Po złożeniu Zamówienia Szkoła dokonuje weryfikacji wskazanych w nim danych. W przypadku, gdy przedstawione przez Klienta dane zawierają błędy lub wymagają uzupełnienia, Szkoła wzywa Klienta do uzupełnienia danych i dokonuje ponownej weryfikacji Zamówienia uzupełnionego o te dane.
 6. Brak uzupełnienia danych niezbędnych do zawarcia Umowy, pomimo wezwania Klienta skutkuje anulowaniem Zamówienia, tj. brakiem możliwości zawarcia Umowy.
 7. Szkoła przekazuje Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość na trwałym nośniku w postaci treści Umowy w formacie PDF wysłanym na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail). 
 8. Zamówienie może być złożone, a Umowa zawarta na okres jednego lub dwóch Semestrów, jednego Roku szkolnego lub na inny okres, uzgodniony przez Strony indywidualnie (w przypadku Kursów odbywających się w systemie zajęć indywidualnych oraz w parach).

[Cena i termin płatności]

 1. Liczba godzin Kursu oraz minimalna i maksymalna liczba osób w grupie jest określona w Umowie, zaś Cena Kursu jest iloczynem ceny za godzinę i liczby godzin Kursu dla danej grupy.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia Ceny Kursu przelewem bankowym. Za zapłacenie ceny przez Klienta uznaje się wpływ środków na rzecz Usługodawcy, w szczególności datę/moment uznania rachunku bankowego Usługodawcy ceną Kursu.
 3. Klient może zapłacić cenę Kursu: a) jednorazowo, w całości, oraz b) w miesięcznych ratach, lub c) w ratach semestralnych, w obu przypadkach według harmonogramu wpłat określonego w Umowie. Terminy płatności cen Kursów są określone w Umowie. W przypadku opóźnień w płatnościach, Szkoła ma prawo naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie.
 4. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta ceny Kursu w terminie do 7 dni roboczych od terminu płatności wskazanego w Umowie, Umowa, po uprzednim powiadomieniu Klienta i wezwaniu do uiszczenia ceny Kursu w terminie kolejnych 2 dni roboczych ulega rozwiązaniu, o ile Strony odrębnie nie ustalą inaczej.
 5. Umowa określa rachunek bankowy Szkoły na jaki należy uiścić cenę za Kurs.

[Kwalifikacja Słuchacza]

 1. Po otrzymaniu Zamówienia Szkoła zawiadamia wskazanego w Zamówieniu kandydata na Słuchacza w drodze korespondencji elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie składania Zamówienia o trybie jego kwalifikacji do odpowiedniego poziomu grupy językowej w ramach Kursu.
 2. Kandydaci na Słuchaczy mogą być kwalifikowani ze względu na poziom językowy do odpowiednich grup na podstawie: i) wyniku testu kompetencyjnego, ii) rozmowy kwalifikacyjnej lub iii) wyników osiągniętych w Szkole w roku poprzednim, zgodnie z postanowieniami poniżej. 
 3. Kandydaci na Słuchaczy, którzy byli Słuchaczami w poprzednim Roku Szkolnym i zaliczyli egzaminy końcowe w Szkole są kwalifikowani do danej grupy na podstawie wyniku tego egzaminu lub oceny poziomu językowego Słuchacza przez lektora.
 4. Kandydaci na Słuchaczy, którzy nie byli Słuchaczami Szkoły w poprzednim Roku Szkolnym lub nie przystąpili do egzaminu końcowego albo go nie zaliczyli przystępują do testu kompetencyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Test kompetencyjny jest przeprowadzany w formie on-line w wyznaczonym przez Szkołę terminie i jest nieodpłatny.
 6. Kandydat, który nie uczył się wcześniej wybranego w Zamówieniu języka obcego jest automatycznie kwalifikowany do grupy dla początkujących.
 7. Status Słuchacza Szkoły uzyskuje kandydat, który przeszedł pomyślnie kwalifikacje, zgodnie z postanowieniami powyżej oraz zawarł Umowę ze Szkołą.

[Organizacja zajęć]

 1. Do udziału w Kursie mają prawo wyłącznie osoby, które uzyskały status Słuchacza Szkoły.
 2. W zależności od wariantu wybranego przez Klienta w Zamówieniu zajęcia w ramach Kursu odbywają się: a) indywidualnie, b) w parach, lub c) w grupach do 5 osób.
 3. Zajęcia odbywają się w czasie i miejscu wskazanym na koncie Kursanta w systemie eduSky (dalej: harmonogram zajęć“). Kursant lub jego opiekun jest zobligowany do zweryfikowania czy harmonogram zajęć pokrywa się z ustaleniami dokonywanymi na etapie zawierania Umowy. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące harmonogramu zajęć Kursant lub jego opiekun prawny ma obowiązek zgłosić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy na adres e-mail biuro@e-atticus.pl. Brak zgłoszenia zastrzeżeń w tym terminie i formie jest równoznaczne z akceptacją harmonogramu zajęć przez Kursanta.
 4. Zajęcia poszczególnych grup odbywają się w czasie i miejscu wskazanym na koncie Kursanta w systemie eduSky. W przypadku nieutworzenia się kompletnej grupy językowej, do której Słuchacz został zakwalifikowany, Kurs zostaje odwołany lub Szkoła przedstawia propozycję innej organizacji takiego Kursu.
 5. W przypadku nieobecności lektora prowadzącego daną grupę Słuchaczy, np. w wyniku choroby, Szkoła organizuje zastępstwo z innym, wykwalifikowanym lektorem lub w przypadku braku możliwości zorganizowania zastępstwa z odpowiednim wyprzedzeniem informuje Słuchaczy o odwołaniu zajęć.
 6. W przypadku konieczności odwołania zajęć Szkoła przedstawi inny termin ich realizacji, który zostanie ustalony w porozumieniu z grupą.
 7. W przypadku niezrealizowania z przyczyn leżących po stronie Szkoły określonej w Umowie ilości godzin dla danego Kursu, Szkoła przedstawi termin realizacji pozostałej, niezrealizowanej ilości godzin dla danego Kursu w porozumieniu ze Słuchaczem lub zwróci Klientowi kwotę proporcjonalną do liczby godzin, które nie zostały zrealizowane w danym Kursie.
 8. W przypadku braku możliwości prowadzenia lekcji w trybie stacjonarnym ze względu na siłę wyższą (w szczególności ze względu na stan epidemii, działania zbrojne, powodzie itd.) lekcje automatycznie przechodzą w tryb on-line, co nie jest podstawą do rezygnacji Klienta z Kursu i rozwiązania Umowy.

[Edukacja językowa]

 1. W ramach Kursu Szkoła przekazuje wiedzę w celu nabycia przez Słuchaczy kompetencji językowych określonych dla odpowiedniej grupy na określonym poziomie zaawansowania, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, ESOKJ (ang. Common European Framework of Reference for LanguagesCEFR)
 2. Podczas zajęć Słuchacze komunikują się w nauczanym języku.
 3. Słuchacze zobowiązani są do:
  1. punktualnego przychodzenia na zajęcia,
  2. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
  3. niespożywania napojów oraz jedzenia podczas zajęć,
  4. posiadania podręczników lub innych wskazanych przez Szkołę materiałów, niezbędnych do realizacji Kursu,
  5. odrabiania zadawanych przez lektora prac domowych,
  6. przystępowania do wszelkich testów kontrolnych w celu bieżącej weryfikacji postępów w nauce,
  7. kulturalnego oraz nieuciążliwego zachowywania się w stosunku do lektora oraz innych uczestników Kursu, w tym powstrzymania się od nieuzasadnionego hałasu zarówno w pomieszczeniach Szkoły, jak i na klatce schodowej lub patio budynku, w którym mieści się Szkoła.

[Odwoływanie zajęć]

 1. Słuchacz ma prawo odwołać lekcję indywidualną najpóźniej na 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem nie ponosząc jej kosztów. Odwołania należy zgłaszać na adres e-mail biuro@e-atticus.pl. W przypadku niezachowania powyższego terminu i formy zgłoszenia odwołania lekcja zostaje uznana za odbytą i jest w pełni płatna. W przypadku zachowania powyższego terminu i formy zgłoszenia odwołania, Szkoła przedstawi termin realizacji pozostałej, niezrealizowanej ilości godzin dla danego Kursu w porozumieniu ze Słuchaczem lub zwróci Klientowi kwotę proporcjonalną do liczby godzin, które nie zostały zrealizowane w danym Kursie.
 2. Słuchacz nie może odwołać uczestnictwa w zajęciach grupowych. Nieobecność na lekcji grupowej nie zwalnia z opłaty za tę lekcję.

[Rezygnacja z Kursu]

 1. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z Kursu w trakcie Semestru i rozwiązania Umowy:
  1. z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień tego okresu, w przypadku zawarcia Umowy na Kurs trwający 12 tygodni lub krócej niż 12 tygodni,
  2. z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień tego okresu, w przypadku zawarcia Umowy na Kurs trwający dłużej niż 12 tygodni.

  Wypowiedzenie Umowy powinno zostać złożone w formie dokumentowej (w tym drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@e-atticus.pl).

 2. W przypadku rozwiązania Umowy przed ukończeniem Kursu, Słuchacz otrzymuje zwrot opłaty czesnego za naukę w danym Semestrze pomniejszony proporcjonalnie o opłatę za godziny, które zostały zrealizowane przez jego grupę od dnia wpłynięcia do dnia rozwiązania Umowy. Zwrot opłaty następuje na rachunek bankowy wskazany przez Słuchacza, nie później niż w terminie 31 dni od rozwiązania Umowy.

[Wydawanie zaświadczeń i dokumenty]

 1. Szkoła, na wniosek Słuchacza wystawia następujące zaświadczenia:
  1. raport semestralny efektów nauczania Słuchacza (dwa razy w Roku Szkolnym w formie elektronicznej),
  2. zaświadczenie o ukończeniu Kursu na danym poziomie,
  3. zaświadczenie o uczestniczeniu w Kursie na danym poziomie,
  4. zaświadczenie o poniesionych wydatkach na nauczanie w ramach określonego Kursu językowego,
 2. Warunkiem wydania jakiegokolwiek zaświadczenia są uregulowane przez Słuchacza bieżące należności wobec Szkoły.

[Faktury]

 1. Usługodawca wystawia faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Na prośbę Klienta, Usługodawca przesyła Klientowi fakturę elektroniczną na adres e-mail podany w Zamówieniu, w terminie do 7 dni od daty otrzymania ceny Kursu.
 2. Klient ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres e-mail: biuro@e-atticus.pl.

§ VI. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Kursant jest zobowiązany poinformować Szkołę w drodze jednoznacznego oświadczenia pismem wysłanym pocztą na adres: Szkoła Języków Obcych Atticus Monika Wronowska, ul. Lasek Brzozowy 16/35, 02-792 Warszawa, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@e-atticus.pl. W przypadku oświadczenia wysyłanego listownie rekomenduje się skorzystanie z listu poleconego dla celów dowodowych. W przypadku skorzystania z możliwości odstąpienia od Umowy drogą elektroniczną, Szkoła niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku (korespondencją elektroniczną, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Kursanta) otrzymanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od daty zawarcia Umowy.
 4. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania realizacji Kursu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia.
 5. Konsument nie ponosi kosztów realizacji Kursu, za czas do odstąpienia od Umowy jeżeli: i) Usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy i skutkach jego wykonania lub ii) Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności za pośrednictwem przelewu bankowego na numer rachunku bankowego jakiego użył Kursant dokonując zapłaty zgodnie z Umową. W sytuacji zmiany numeru rachunku bankowego lub gdy Kursant dokonał zapłaty za Kurs innym sposobem, Kursant powinien wskazać numer rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy na który ma nastąpić zwrot płatności zgodnie z Umową.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kursantowi m. in. w odniesieniu do umów
  1. o realizację Kursów, które przedsiębiorca zrealizował w pełni, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kursanta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Szkołę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ VII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w Umowie jest Szkoła Języków Obcych Atticus Monika Wronowska z siedzibą w Warszawie, ul. Lasek Brzozowy 16/35, 02-792 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą numer REGON 369472990, NIP 9512455524, adres e-mail: biuro@e-atticus.pl, telefon: 510-233-125.
 2. Podanie w Umowie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji Umowy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. konieczność realizacji Umowy oraz świadczeń o podjęcie których osoba, której dane dotyczą wnosi przed zawarciem Umowy,
  2. prawny obowiązek spoczywający na Administratorze,
  3. uzasadnione interesy realizowane przez Administratora (np. bezpieczeństwo w Szkole, zapobieganie czynom niedozwolonym) lub stronę trzecią (np. podmioty realizujące Umowę na zlecenie Administratora).
 4. Dane osobowe będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z Umową. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Szkoły. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 5. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, dla wypełnienia celów dla jakich dane te są zbierane, np. kurierom, dostawcom towarów i usług, serwisom technicznym, instytucjom płatniczym, w tym operatorom i pośrednikom płatności, bankom, ubezpieczycielom, operatorom usług informatycznych świadczącym usługi na rzecz Szkoły, partnerom handlowym, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. biurom informacji gospodarczej, sądom lub organom ścigania.
 6. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.
 7. Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługują prawa do:
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  5. przeniesienia danych osobowych,
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem.

§ VIII. Odpowiedzialność za korzystanie z Platformy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość transferu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Platformy.
 2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Platformą.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Platformy przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 4. Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Platformy z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej w przypadku, gdy nie naruszy to praw Klienta.

§ IX. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Platformy

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Platformy, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Platformy, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy (dalej: „Reklamacje Platformy”).
 3. Klient może zgłaszać Reklamacje Platformy na adres e-mail: biuro@e-atticus.pl. Za datę złożenia Reklamacji Platformy uznaje się datę jej wysłania do Usługodawcy na adres e-mail wskazany w zdaniu pierwszym.
 4. Klient może złożyć Reklamację Platformy w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Platformy. Reklamację Platformy złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Klienta roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W Reklamacji Platformy Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji Platformy.
 6. Usługodawca udzieli odpowiedzi na Reklamację Platformy w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na Reklamację Platformy Usługodawca przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@e-atticus.pl.

§ XI. Spory

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ XII. Obostrzenia związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego lub stanem epidemii

 1. W związku z panującym stanem zagrożenia epidemiologicznego lub stanem epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, na terenie Szkoły do odwołania obowiązuje:
  1. nakaz zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do Szkoły,
  2. nakaz zachowywania minimalnego odstępu w wysokości 1,5m od innych osób,
  a na terenie Szkoły mogą przebywać jedynie osoby:
  1. bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
  2. które nie przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych,
  3. nie są objęte kwarantanną lub izolacją.

§ XII. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Umowa może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy, ustawy KK, Ustawy KC, oraz Ustawy DE.
 3. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia
  1. zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy,
  2. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Platformy,
  3. zmiany funkcjonalności Platformy, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jej funkcjonalności. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej e-atticus.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w Zamówieniu) bez dodatkowych opłat.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.07.2022 r.