Regulamin

REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKOWEJ

Niniejszy regulamin określa organizacyjne warunki działania Szkoły Języków Obcych Atticus. Znajomość określonych w Regulaminie zasad oraz ich akceptacja stanowi warunek wpisu na listę Słuchaczy.

I. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Szkoła lub Szkoła Językowa – Szkoła Języków Obcych Atticus Kuk i Wronowska sp. j.
  z siedzibą w Warszawie, jest prywatną instytucją świadczącą usługi polegające na nauczaniu języków obcych.
 2. Kurs – zajęcia edukacyjne z języka angielskiego prowadzone indywidualnie, w parach lub grupowo, celem których jest nabycie przez Słuchacza kompetencji językowych odpowiednich dla określonego językowego poziomu zaawansowania.
 3. Słuchacz – uczestnik Kursu.
 4. Umowa – umowa o prowadzenie zajęć z języka obcego zawarta pomiędzy Szkołą
  a Słuchaczem.
 5. Semestr – połowa roku szkolnego.
 6. Wewnętrzny Egzamin Końcowy – test kompetencyjny przeprowadzany przez Szkołę na koniec Semestru w celu weryfikacji postępu w nauce Słuchacza.

II. ZASADY KWALIFIKACJI.

 1. Kandydat na Słuchacza Szkoły Językowej lub rodzic/ opiekun prawny w przypadku kandydata niepełnoletniego wypełnia formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej (dostępny w Sekretariacie Szkoły) lub elektronicznej (znajdujący się na stronie Szkoły).
 2. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego Sekretariat Szkoły zawiadamia kandydata o sposobie zakwalifikowania go do odpowiedniej grupy językowej.
 3. Słuchacz w momencie zapisania się na Kurs, zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki rezerwacyjnej w wysokości 100 PLN. W przypadku niewpłacenia zaliczki, Szkoła nie gwarantuje dostępności miejsca w wybranej przez słuchacza grupie.
 4. Kandydaci są kwalifikowani do odpowiednich grup na podstawie wyniku testu kompetencyjnego, rozmowy kwalifikującej lub wyników osiągniętych w Szkole Językowej w roku poprzednim.
 5. Kandydaci, którzy byli Słuchaczami w poprzednim roku szkolnym i zaliczyli egzaminy końcowe, są kwalifikowani do grup na podstawie wyniku tego egzaminu.
 6. Kandydaci, którzy nie byli Słuchaczami Szkoły Językowej w poprzednim roku szkolnym lub nie przystąpili do egzaminu końcowego albo go nie zaliczyli, przystępują do testu kompetencyjnego.
 7. Test kompetencyjny ma charakter pisemny i jest przeprowadzany w siedzibie Szkoły w miejscu i czasie ustalonym przez Szkołę. Test jest bezpłatny.
 8. W przypadku niejednoznacznego wyniku testu kompetencyjnego, kandydat na Słuchacza może zostać zaproszony na bezpłatną rozmowę kwalifikacyjną. Termin rozmowy ustalany jest przez Szkołę w porozumieniu z kandydatem na Słuchacza.
 9. Kandydat, który nie uczył się wcześniej języka obcego, jest automatycznie kwalifikowany do grupy dla początkujących.
 10. Status Słuchacza Szkoły Językowej uzyskuje kandydat, który:
 11. swym podpisem albo podpisem rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku kandydata niepełnoletniego na Umowie potwierdzi wolę uczestniczenia w kursie wybranego języka obcego w wyznaczonej grupie oraz akceptuje przedstawione warunki płatności.
 12. zaakceptuje Regulamin Szkoły.

 

III. ORGANIZACJA ZAJĘĆ.

 1. Do uczestniczenia w Kursie mają prawo wyłącznie osoby, które uzyskały status Słuchacza Szkoły Językowej.
 2. W zależności od wariantu wybranego przez Słuchacza, zajęcia w ramach Kursu odbywają się: a) indywidualnie b) w parach c) w grupach do 5 osób
 3. Zajęcia poszczególnych grup odbywają się w czasie i miejscu zgodnym z harmonogramem zajęć. Harmonogram zajęć Słuchacz otrzymuje w momencie podpisania Umowy.
 4. W przypadku nieutworzenia się kompletnej grupy językowej, do której Słuchacz został zakwalifikowany, kurs zostaje odwołany lub Szkoła przedstawia propozycję innej organizacji takiego kursu.
 5. W przypadku choroby lektora prowadzącego grupę, Szkoła organizuje zastępstwo z innym, wykwalifikowanym lektorem lub w przypadku braku możliwości zorganizowania zastępstwa możliwie najwcześniej informuje Słuchaczy o odwołaniu zajęć.
 6. W przypadku odwołania zajęć Szkoła proponuje termin ich odpracowania. Termin odpracowania zajęć zostaje ustalony przez lektora w porozumieniu z grupą.
 7. W przypadku niezrealizowania przez Szkołę określonej w umowie ilości godzin Kursu, ostatnia rata zostaje zmniejszona proporcjonalnie do liczby niezrealizowanych godzin. W przypadku zapłaty z góry, Szkoła zwraca kwotę proporcjonalną do liczby godzin, które nie zostały zrealizowane.
 8. W przypadku braku możliwości prowadzenia lekcji w trybie stacjonarnym ze względu na siłę wyższą, lekcje automatycznie przechodzą w tryb on-line, co nie jest podstawą do rezygnacji z kursu i rozwiązania umowy.
 9. Za szkody materialne wyrządzone przez Słuchaczy niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 10. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Słuchaczy poza czasem i miejscem zajęć prowadzonych w ramach Kursu.

 

IV. EDUKACJA JĘZYKOWA

 1. Celem prowadzonego przez Szkołę Kursu jest nabycie przez Słuchaczy kompetencji językowych określonych dla odpowiedniej grupy na określonym poziomie zaawansowania.
 2. Podczas zajęć Słuchacze komunikują się w nauczanym języku.
 3. Słuchacze zobowiązani są do:
  • punktualnego przychodzenia na zajęcia,
  • systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
  • niekorzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć,
  • niespożywania napojów oraz jedzenia podczas zajęć,
  • posiadania podręczników niezbędnych do realizacji programu Kursu,
  • odrabiania zadawanych przez lektora prac domowych,
  • przystępowania do wszelkich testów kontrolnych w celu bieżącej weryfikacji postępów
   w nauce,
  • kulturalnego zachowania w stosunku do lektora oraz innych uczestników Kursu,
  • zachowywania się w nieuciążliwy, w tym pod względem hałasu, sposób zarówno w pomieszczeniach Szkoły, jak i na klatce schodowej lub patio budynku, w którym mieści się Szkoła.
 4. Słuchacz ma prawo do:
 5. nieodpłatnego korzystania z konsultacji ze swoim lektorem (termin konsultacji ustalany jest przez Szkołę w porozumieniu ze Słuchaczem),
 6. nieodpłatnego korzystania z biblioteki Szkoły,
 7. Słuchacz niepełnoletni może samodzielnie opuścić budynek Szkoły po zakończeniu zajęć pod warunkiem przedłożenia Szkole odpowiedniego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na samodzielne opuszczenie budynku Szkoły.

 

 

V. ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

 

 1. Słuchacz ma prawo odwołać lekcję indywidualną najpóźniej na 24 godziny przed jej planowanym rozpoczęciem nie ponosząc kosztów tej lekcji. W przypadku niezachowania powyższego terminu odwołania lekcja zostaje uznana za odbytą i jest w pełni płatna. Słuchacz ma prawo do odwołania jednej na dziesięć lekcji. Wszystkie pozostałe lekcje odwołane przez Słuchacza są w pełni płatne.
 2. Słuchacz nie może odwołać uczestnictwa w zajęciach grupowych. Nieobecność na lekcji grupowej nie zwalnia z opłaty za tę lekcję.

 

VI. PŁATNOŚCI.

 1. Słuchacz podpisuje ze Szkołą Umowę na okres jednego lub dwóch semestrów, roku lub na okres określony indywidualnie (w przypadku zajęć indywidualnych i w parach) i zobowiązuje się do uiszczenia czesnego zgodnie z określonymi w niej terminami wpłat.
 2. W przypadku opóźnień w płatnościach, Szkoła ma prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę.
 3. Liczba godzin kursu oraz minimalna i maksymalna liczba osób w grupie jest określona w Umowie, zaś opłata za kurs jest iloczynem ceny za godzinę i liczby godzin kursu.
 4. Słuchacz może dokonać opłaty za kurs:
 5. jednorazowo w całości,
 6. w ratach miesięcznych, według harmonogramu wpłat określonego w Umowie.
 7. Płatność za kurs powinna być realizowana przelewem na rachunek bankowy Szkoły: 55 1600 1462 1879 0555 5000 0001

VII. REZYGNACJA Z KURSU.

 

 1. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu w trakcie semestru i rozwiązania zawartej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień tego okresu. Wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Szkoła zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia Umowy Słuchaczowi, który:
  • swoim zachowaniem utrudnia lub uniemożliwia efektywne prowadzenie zajęć;
  • narusza dobra osobiste i godność innych osób;
  • stwarza zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób;
  • narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
  • zalega z płatnością opłat za kurs lub narusza harmonogram płatności, o którym mowa w Umowie,
  • dokona umyślnej dewastacji bazy materialnej szkoły lub własności innych słuchaczy;
  • dokona kradzieży mienia szkoły lub własności innych słuchaczy.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy przed ukończeniem Kursu, Słuchacz otrzymuje zwrot opłaty czesnego za naukę w danym semestrze pomniejszony proporcjonalnie o opłatę za godziny, które zostały zrealizowane przez jego grupę od dnia wpłynięcia do dnia rozwiązania umowy. Zwrot opłaty następuje na rachunek bankowy wskazany przez Słuchacza, nie później niż w terminie 31 dni od rozwiązania Umowy.

 

VIII. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I DOKUMENTY.

 

 1. Szkoła wystawia swoim Słuchaczom następujące dokumenty i zaświadczenia:
 2. na życzenie Słuchacza:
 • raport semestralny efektów nauczania Słuchacza (dwa razy w roku szkolnym w formie elektronicznej),
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu na danym poziomie (warunkiem otrzymania zaświadczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z Wewnętrznego Egzaminu Końcowego).
 • zaświadczenie o uczestniczeniu w kursie na danym poziomie,
 • zaświadczenie o poniesionych wydatkach na nauczanie w ramach określonego kursu językowego,
 • faktura (za usługi edukacyjne).

3. Warunkiem wydania jakiegokolwiek zaświadczenia są uregulowane przez Słuchacza bieżące należności wobec Szkoły.

IX. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w Umowie jest Szkoła Języków Obcych Atticus Kuk i Wronowska sp. j. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-797 Warszawa, ul. Nowoursynowska 113/F, @: sjo.atticus@gmail.com, telefon: 510233125.

 

 1. Podanie w Umowie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji Umowy.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: i) konieczność realizacji Umowy oraz świadczeń o podjęcie których osoba, której dane dotyczą wnosi przed zawarciem Umowy, ii) prawny obowiązek spoczywający na Administratorze, iii) uzasadnione interesy realizowane przez Administratora (np. bezpieczeństwo w Szkole, zapobieganie czynom niedozwolonym) lub stronę trzecią (np. podmioty realizujące Umowę na zlecenie Administratora).

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z Umową. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Szkoły. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 1. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, dla wypełnienia celów dla jakich dane te są zbierane, np. kurierom, dostawcom towarów i usług, serwisom technicznym, instytucjom płatniczym, w tym operatorom i pośrednikom płatności, bankom, ubezpieczycielom, operatorom usług informatycznych świadczącym usługi na rzecz Szkoły, partnerom handlowym, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. biurom informacji gospodarczej, sądom lub organom ścigania.
 1. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

 

 1. Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługują prawa do: i) dostępu do danych osobowych, ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, iv) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, v) przeniesienia danych osobowych, vi) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem.

 

X. OBOSTRZENIA ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMIOLOGICZNYM

W związku z panującym w całym kraju stanem epidemiologicznym, na terenie Szkoły do odwołania obowiązuje:

 1. Nakaz zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do Szkoły.
 2. Nakaz zachowywania minimalnego odstępu w wysokości 1,5m od innych osób.
 3. Zakaz wstępu osobom z objawami sugerującymi infekcję dróg oddechowych.
 4. Zakaz wstępu osobom objętym kwarantanną oraz mieszkającym z osobą/osobami objętymi kwarantanną.